Vedtægter - 2100Jazz

Gå til indhold

Hoved menu:

Vedtægter

 
Østerbro Jazzklub

Paragraf 1
Foreningens navn er Østerbro Jazzklub. Foreningen har hjemsted Østerbro, Københavns Kommune.
 
Paragraf 2
Foreningens formål er at fremme interessen for jazzmusik i lokalområdet gennem musikarrangementer af enhver art.
Det kan være levende musik i bydelen, studiekredse og kurser samt deltagelse i jazzarrangementer af enhver art.
 
Paragraf 3
Foreningens aktiviteter henvender sig primært til københavnere, fortrinsvis på Østerbro, men enhver interesseret kan blive medlem.
 
Paragraf 4
Kontingent for medlemskab og entré til de ordinære musikarrangementer fastsættes på generalforsamlingen. Opkrævningsformen fastlægges af bestyrelsen under hensyn til almindelig betalingsformidling.
 
Paragraf 5
Stemmeret ved generalforsamlingen er betinget af betalt kontingent.
Stk. 2.
Et medlem kan blive udelukket, hvis den pågældende i omtale eller handling skader foreningens interesser.
 
Paragraf 6
Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert kalenderår forud for foreningens første arrangement i januar måned. Indkaldelse med dagsorden udleveres ved foreningens arrangement forud for dette, sædvanligvis d. 26. december året før. Herudover finder indkaldelse sted via mail til medlemmer med registreret mailadresse hos foreningens bestyrelse. Indkaldelse via mail skal finde sted en måned før generalforsamlingen.
Stk. 2.
Foreningens daglige ledelse er den generalforsamlingsvalgte bestyrelse på 5 personer, hvoraf et flertal skal være bosiddende i Københavns Kommune og mindst 2 i bydelen Østerbro. Bestyrelsen kan af sin midte vælge et forretningsudvalg til at varetage løbende forretninger. Formand og kasserer er fødte medlemmer.
Stk. 2a.
Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.
Stk. 3.
Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal mens kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal. På hver generalforsamling vælges tillige 2 suppleanter.
I tilfælde af, at en generalforsamlingsvalgt afgår i en generalforsamlingsperiode, konstituerer bestyrelsen sig indtil næstfølgende generalforsamling, idet en suppleant i så fald indtræder i bestyrelsen.

Paragraf 7
 
Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
 
1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning
3.  Regnskab, budget, kontingent og entre
4.  Indkomne forslag
5.  Valg af
   Formand, hhv. kasserer og sekretær
   1 bestyrelsesmedlem
   2 suppleanter
   1 revisor og 1 revisorsuppleant
6.  Eventuelt
 
Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindeligt flertal, dog med 2/3 ved vedtægtsændringer. Forslag til behandling ved generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 
Paragraf 8
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, hvis bestyrelsen eller mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig anmodning herom med motiveret dagsorden. Indkaldelse skal ske via mail til medlemmerne med registreret mailadresse hos bestyrelsen med mindst en uges varsel.
 
Paragraf 9
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Revision foretages af den generalforsamlingsvalgte revisor, så regnskabet med revisorpåtegning kan forelægges generalforsamlingen.
 
Paragraf 10
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører protokol over sine beslutninger.
 
Paragraf 11
Foreningens opløsning kan alene besluttes på en generalforsamling, der er indkaldt med denne på dagsordenen. Mindst 2/3 af de afgivne stemmer og halvdelen af foreningens medlemmer skal stemme for en opløsning, for at denne kan være gyldig. Er dette ikke tilfældet, kan en opløsning besluttes på en efterfølgende generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.
Indkaldelser skal ske via mail til medlemmerne med registreret mailadresse hos bestyrelsen med mindst en uges varsel.
Stk. 2.
Foreningens eventuelle formue overføres til Østerbro Lokalråd til brug for aktiviteter, der så vidt muligt ligger inden for foreningens formål.
 
Vedtaget på generalforsamlingerne 28.02.1993, 11.02.1995, 20.01.2001, 23.01.2016 og 25.1.2020.
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu